Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden Lady Bridal


ARTIKEL 1   Definities

1.1        In deze Algemene Verhuurvoorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

a.          Algemene Verhuurvoorwaarden: de onderhavige Algemene Verhuurvoorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder en eventuele aanvullende producten en diensten Verhuurder. Afwijking van de Algemene Verhuurvoorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Verhuurder.

b.          Artikelen: alle producten die door Lady Bridal te huur en/of te koop aan de klant worden aangeboden in de ruimste zin van het woord.

c.          Huurder: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en die de Algemene Verhuurvoorwaarden heeft aanvaard, ook wel genoemd ‘’klant’’.

d.          Huurperiode: de periode tussen de overeengekomen afhaaldatum en retourdatum zoals vermeld op de getekende verhuurovereenkomst.

e.          Legitimatie: Verhuurder stelt als voorwaarde te allen tijde het inzien van een legitimatie van Huurder om te kunnen controleren of naam en handtekening van  huurder overeenkomt met die op de huurovereenkomst.

f.           Overeenkomst: de huur- dan wel koopovereenkomst die Lady Bridal sluit met de klant.   

g.          Partijen: Verhuurder en Huurder.

h.          Roerende goederen: bruidsjurken, sluiers, hoepels, sieraden, cape in de ruimste zin van het woord.

i.           Verhuurder: de eenmanszaak. ‘Lady Bridal’, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Ruijgenhoeklaan 3a te (3523 HH) Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53487001. Ook wel      genoemd ‘Lady Bridal’, www.ladybridal.nl (http://www.ladybridal.nl) ‘’verhuurder’’, ‘’ondernemer’’.

ARTIKEL 2   Toepasselijkheid

2.1.       Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder. 

2.2        Deze Algemene verhuurvoorwaarden zijn ook van toepassing op artikelen van welke aard ook die niet in deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn omschreven en Verhuurder aan Huurder verhuurt.

2.3        In geval van verlenging van een artikel met een afwijkende huurperiode van 24 uur, gelden deze Algemene Verhuurvoorwaarden vanaf de datum waarop de overeenkomst is ingegaan tot de retourdatum.

ARTIKEL 3   Verhuurovereenkomst

3.1        De verhuurovereenkomst tussen de partijen komt tot stand middels het ondertekenen van de overeenkomst.

3.2        De verhuurovereenkomst kan alleen worden aangegaan indien Huurder 18 (achttien) jaar of ouder is. Kinderen tot 18 (achttien) jaar mogen geen zelfstandig gebruik maken van de diensten van Verhuurder. Ouders of wettelijke voogden kunnen plaatsvervangend akkoord gaan met de Algemene Verhuurvoorwaarden doch zijn zij daarmee aansprakelijk voor huur of koop van de roerende goederen en staan zij in voor de juridische rechtsgevolgen van de minderjarige(n).

3.3        Verhuurder verwacht dat Huurder te allen tijde voorkomt dat de artikelen gedurende de huurperiode worden blootgesteld aan een bron die mogelijk schade veroorzaakt zoals (alcoholische) dranken , gekleurde rook fakkels, vuurwerk, gras of heftige zandvlekken.

3.4        De op de huurovereenkomst vermelde huurprijzen zijn, tenzij anders aangegeven,     inclusief BTW, reinigingskosten en maat advies. De borgstelling bedraagt € 250,- per bruidsjurk en € 50,- elk ander artikel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. In dat geval zal Verhuurder onder het kopje opmerking nadere informatie vermelden gepaard gaande met een paraaf van de Verhuurder.

3.5        Verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst op ieder moment, zonder opgave van redenen, eenzijdig op te zeggen.

ARTIKEL 4   Eigendomsvoorbehoud

4.1        Alle roerende goederen die Verhuurder verhuurt aan Huurder blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval zal Verhuurder onder het kopje opmerking nadere informatie vermelden gepaard gaande met een paraaf van de Verhuurder.

4.2        Het is Huurder niet toegestaan de roerende goederen door te verhuren, verpanden, verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval zal Verhuurder onder het kopje opmerking nadere informatie vermelden gepaard gaande met een paraaf van de Verhuurder.

4.3        De huur bij Verhuurder is strikt persoonsgebonden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval zal Verhuurder onder het kopje opmerking nadere informatie vermelden gepaard gaande met een paraaf van de Verhuurder.

ARTIKEL 5   Huurperiode

5.1.       De standaard-huur wordt aangegaan voor de periode van één huur dag oftewel 24 uur bij zelf afhalen en retourneren in de winkel van Verhuurder.

5.2.       De huurperiode start op de dag waarop de roerende goederen door Verhuurder aanHuurder ter beschikking worden gesteld cq worden afgehaald in de winkel van Verhuurder.

5.3.       De huurperiode eindigt binnen 24 uur na het tijdstip waarop Huurder de roerende goederen in ontvangst heeft genomen en retour heeft gebracht in de winkel van    Verhuurder, tenzij anders is overeengekomen. 

5.4        Voor elke overschrijding van de huurperiode, anders dan hiervoor beschreven, zullen aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

             a)          Overschrijding huurperiode tot 15 minuten: geen extra kosten.

             b)          Overschrijding huurperiode van 15 minuten tot 3 uur: 25 % van het verhuurbedrag.

             b)          Overschrijding huurperiode van 3 tot 6 uur: 50 % van het verhuurbedrag.

             c)          Overschrijding huurperiode 6 uur of meer: 100 % van het verhuurbedrag voor ieder huurtermijn van 24 uur dat de roerende goederen niet worden geretourneerd en de Huurder de huurperiode overschrijdt met een maximum van € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro).

5.5        Wanneer een artikel meer dan 8 (acht) dagen te laat wordt geretourneerd, wordt het door Verhuurder beschouwd als niet-retour. Huurder is in dat geval 100% van de kostprijs van het artikel verschuldigd.

5.6        Verhuurder kan op verzoek van Huurder schriftelijk instemmen om van de standaard verhuurperiode af te wijken. Dit dient schriftelijk op de verhuurovereenkomst onder ‘opmerkingen’ door Verhuurder beschreven te zijn gepaard gaande met een paraaf van de Verhuurder.

ARTIKEL 6   Retourneren onroerende goederen

6.1        Huurder draagt zorg dat artikelen worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, gewassen, gewijzigd of dusdanig vuil zijn geworden dat verhuur van de artikelen wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt.

6.2        Direct na retourneren van de artikelen zal Verhuurder deze aan inspectie onderwerpen en de roerende goederen samen met Huurder goed nalopen.

6.3        Indien Verhuurder beoordeelt dat de artikelen zijn beschadigd, dan wel verontreinigd dat de reguliere reinigingskosten ontoereikend zijn, dan wel incompleet zijn, komen kosten   van reparatie, extra reiniging of vervanging van onderdelen naar alle redelijkheid en billijkheid voor rekening van Huurder.

6.4        Betaling van de kosten voor reparatie, extra reiniging en/of vervanging van onderdelen al geschieden door inhouding op de door Huurder betaalde borgsom.Terugbetaling van het restant van de betaalde borgsom zal plaatsvinden na reparatie, extra reiniging en/of vervanging van onderdelen van de gehuurde artikelen.

6.5        Alle artikelen die in een andere staat verkeren dan bij het ophalen voor aanvang van de huurperiode – op normale lichte gebruikssporen na – zullen door Verhuurder worden aangemerkt als beschadigd. Beschadigde artikelen worden enkel door Verhuurder hersteld.

ARTIKEL 7   Annulering en Ruilen

7.1        Huurder heeft het recht een reeds gedane reservering kosteloos te annuleren tot uiterlijk 24 uur na datum van reservering. Huurder dient Verhuurder hiervan schriftelijk te informeren per whatsapp (06 86234810). Telefonische annulering wordt niet gehonoreerd.

7.2        Huurder kan een reeds gedane reservering annuleren dan wel opschorten onder de volgende voorwaarden:

             a)          annulering 24 uur na reservering tot 6 (zes) maanden voor aanvang van de huurperiode: 20% van de huurprijs;

             b)          annulering uiterlijk 6 (zes) tot 3 (drie) maanden voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huurprijs.

             b)          annulering uiterlijk 3 (drie) tot 2 (twee) maanden voor aanvang van de huurperiode: 70% van de huurprijs.

             c)          annulering uiterlijk 1 (één) maand of korter voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huurprijs.

7.3        Indien Huurder de roerende goederen tot 3 (drie) dagen voor aanvang annuleert om prangende redenen, zoals het overlijden van (tot derdegraads) bloedverwant, ontvangt Huurder een persoonsgebonden voucher, die ingewisseld kan worden voor een volgende huur binnen een termijn van 12 maanden. Na deze periode vervalt de voucher en kan hierop geen aanspraak worden gemaakt. In geval van overlijden zal een overlijdensakte aan Verhuurder moeten worden overlegd.

7.4        Ruilen van artikel is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8   Overmacht c.q. Onvoorziene omstandigheid en Opschorten

8.1        Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering van de verhuurovereenkomst dusdanig belemmeren en die Partijen niet in hun macht   hebben al waren deze omstandigheden voorzienbaar bij de totstandkoming van deze overeenkomst.

8.2        Verhuurder is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten in geval dat zich een situatie voordoet van overmacht. De onmogelijkheid van nakoming blokkeert een veroordeling tot nakoming omdat sprake is van een onvoorzienbare verhindering.

8.3        Voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van de verplichtingen zijdens Verhuurder ten gevolgen van overmacht oftewel niet toerekenbare tekortkoming in nakoming, is verhuurder niet aansprakelijk.

8.4        Gedurende situatie van overmacht kunnen Partijen nakoming van de verplichtingen opschorten.

8.5        Partijen zijn bevoegd zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst te ontbinden indien de nakoming van de verplichting van Verhuurder belemmerd wordt met een periode van 6 (zes) aaneengesloten maanden.

8.6        Blijvend overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op.


ARTIKEL 9   Aansprakelijkheid

9.1        Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode aan de roerende goederen mocht worden toegebracht en daaruit vloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de Huurder en onverschilligheid of zulks in of buiten overmacht geschiedt.

9.2        In geval van schade, verlies of diefstal door derde(n) gedurende de huurperiode, al dan niet onstaan door schuld van de Huurder, is de Huurder verplicht onmiddelijk Verhuurder telefonisch (06-86234810) en per e-mail (info@ladybridal.nl) in kennis te stellen en zulks te bevestigen.

9.3        Huurder is nadrukkelijk niet toegestaan om zelf actie te ondernemen voor herstel van het artikel. Verhuurder laat herstel uitvoeren door professionals. Indien verhuurder toch zelf actie onderneemt, kunnen eventuele kosten van herstel alsnog op Huurder worden verhaald.

9.4        Huurder is volledig aansprakelijk voor diefstal c.q. verlies en (onherstelbare) schade aan de roerende zaken. In dat geval zal Verhuurder de Huurder verplichten de artikelen te kopen tegen oorspronkelijke koopsom. Het artikel dat door Huurder deels middels de waarborgsom wordt gekocht, zal eigendom worden van Huurder en Huurder kan de schade al dan niet declareren bij haar verzekeringsmaatschappij.

ARTIKEL 10   Toepasselijk recht en Geschillen

10.1      Op alle rechtsverhoudingen tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands   recht van toepassing.

10.2      Alle geschillen (waaronder begrepen die welke door slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die ontstaan naar aanleiding van een rechtsverhouding tussen Partijen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Verhuurder, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

10.3      Indien één of meer bepaling(en) uit deze overeenkomst of een deel daarvan nietig of onverbindend zal/zullen zijn dan wel buiten toepassing wordt/worden verklaard of onuitvoerbaar blijkt/blijken, dan heeft dat géén invloed op de geldigheid van de andere contractuele bepalingen en blijft de onderhavige overeenkomst voor het overige ongewijzigd in stand/van kracht tussen Partijen.

10.4      Partijen komen overeen om de nietige of onverbindende bepaling genoemd in artikel 10.3 van deze voorwaarden door een nieuwe bepaling door de Verhuurder te   vervangen zodat de daarmee beoogde strekking van de Algemene Verhuurvoorwaarden zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.